42 Năm Sau

Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài (Thư La-mã Chương 8, câu 28)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *