Ingenuity

You may also like...

1 Response

  1. Loc Tran says:

    Bài Giảng rát xuất sắc Cảm ơn Mục Sư cho con nhìn thây được sự tiến bộ cao của loài người nhưng có những người trong số đó họ vẫn mâu thuẫn về đạo Đức của họ…
    Nguyễn xin Chúa ban Phước Hồng ân cho Múc Sư để chúng con có những bài học Của Chúa
    Thank God

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *