Xây Dựng Hôn Nhân Trong Thế Kỷ 21 (Bài 5)

You may also like...

1 Response

  1. Loan Dieu says:

    Cảm ơn trang mạng tin lành đã mang nhiều điều tốt lành đến cho người đọc, nhất là đem cho những con cái của Chúa được cảm thấy sự hy vọng và niềm tin vững vàng ngày càng muốn kết nối tưong giao với Ngài hơn qua lời giảng dạy trong mạng lưới này. Cầu xin Chúa là Đấng toàn năng sử dụng mỗi đời sống của chúng ta theo ý của Ngài Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *