Bình Thường, Bất Thường Hay Phi Thường

Ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn (Phúc Âm Giăng 10:10)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *