Ma-ri Xức Dầu Cho Chúa

Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. (Phúc Âm Mác 14:9)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *