Lễ Độc Lập

You may also like...

1 Response

  1. Thanh Kimball says:

    Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư về bài chia sẻ của mục sư. Cầu xin Chúa ban ơn trên chức vụ của ông bà mục sư trên mỗi một ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *