Sau Cái Chết Có Gì?

Nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng mất linh hồn thì có ích gì, vì không có gì đánh đổi được linh hồn (Phúc Âm Ma-thi-ơ 16:26)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *