Sợ Chết

Hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi (Thư II Cổ-linh 6:2)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.