Thiên Chức Cao Trọng

"Mẹ nào lại quên con đẻ của mình, cạn lòng thương đối với con dạ nó đã mang? Cho dù chúng quên được nữa thì phần Ta, Ta sẽ không hề quên ngươi!" Ê-sai 49:15

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *