Xây Dựng Hôn Nhân Trong Thế Kỷ 21 (Bài 28)

Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Ðức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Ðấng Christ vậy (Ê-phê-sô 4:32)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *