Yêu Đến Cùng

Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *