Bình An

Chúng tôi nhân danh Chúa Cứu Thế mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *