Dạy Con (Bài 6)

“Hỡi kẻ làm con, phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:1-3)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *