Chết!

Tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta (Thư Rô-ma 6:23a)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *